logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 01-17-2018
Saat: 22:23

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ALANYA ŞUBESİ

Atatürk için… Atatürk ile…
Site Map Contacts anasayfa

Üye Panelİ

ADD BAŞKANIMIZ

Tansel_Colasan

ALANYA ADD BAŞKANIMIZ

aydin
yazarYazar: admin | tarihTarih: 23 Temmuz 2016 / 15:00

Atatürkçü Düşünce Derneği, 16.04.1993 günlü,21554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1993 günlü, 93/4239 sayılı kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” arasına alınmıştır.
KURULUŞ NEDENİ
Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.
Oysa Atatürk;
Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.
O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;
Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;
Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan “nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;
Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;
Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak ,yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;
Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;
Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;
Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip;
yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;
Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar”ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;
Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;
Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;
“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;
Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve “karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;
Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.
Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği”ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.
Kurucular Kurulu-19 Mayıs 1989 ”
BÖLÜM I
DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, AMACI VE ÜYELİK
DERNEĞİN ADI

MADDE 1. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD) adlı bir dernek kurulmuştur.
GENEL MERKEZ ve ŞUBELER

MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

MADDE 3. Dernek Ankara’dan yönetilip yönlendirilen çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür.İstem gelmesi durumlarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonucunda, Genel Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Atatürkçü Düşüce Derneği (ADD)Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yurt içinde ve yurt dışında, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir. Yurt dışında açılan şubeler, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu (GYK) olurunu almadan bir üst kuruluşa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.
Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Üye alımları sadece şubelerce yapılır. Genel Merkez Üyeleri Kurucu üyelerden oluşur. Bu kişiler aynı zamanda Genel Merkez Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Genel Merkez delegelerini oluştururlar.
DERNEĞİN AMACI
MADDE 4. Derneğin amacı; Atatürk’ün önderi olduğu Türk Devrimi’ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını,Atatürk’ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir.
Atatürk’ü, Atatürkçülüğü ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Atatürk’ün belirlediği erekler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermelerini gerçekleştirmektir.
Atatürk’ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkışmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk’ün anlayışının, düşüncesinin,ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.
Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir.
AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
MADDE 5. Dernek, amacına ulaşmak için :
a) Türk Devrimi’ni, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik, her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, Lozan Barış Antlaşması, lâik cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere Atatürk’ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik ve ağırlık verir. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk’ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte başkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüşlerini de ortaya çıkarır, sonuçlarını yayımlar.
b) Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu Akademiye bağlı enstitüler, araştırma merkezleri, Atatürk Belgeliği kurar.
c) Türk Devrimi’yle Atatürk ilkelerinin, Atatürk’ün görüş ve davranışlarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek, Türkiye’nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretir ve O’nun düşünce kalıtını korumak için Ulusumuzdaki birikimi devinime sokar.

d) Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk’ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar .
e) Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir .Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, Kemalist kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, benzer çalışmalarda bulunur.
f) Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs verir.
g) Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür ,sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir (Üye olmayanlarla küçük yaştakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve öğretim vb. çalışmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim Kurulu kararına bağlıdır).
h) Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir.
i) Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için Vakıf kurabilir ya da kurulmuş vakıflara katılabilir.
j) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
k) Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir.
l) Dernek; amacı doğrultusunda çalışan öbür dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluşlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalışma alanı (platform) oluşturur.
m) Yurtdışı şubeler aracılığıyla öbür benzer Kemalist dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerin yazılı düzenlemeleri dikkate alınarak açılacak bu şubeler de, tıpkı yurtiçi şubeler gibi dernek tüzüğüne uygun çalışmalar yapar ve Genel Merkez Genel Kurullarına üye sayılarına uygun delegelerle katılabilirler. Genel Merkezin yurtiçi şubeleri dikkate alarak hazırladığı genelgeler ve aldığı kararla,r yurtdışı şubeler için de geçerlidir.
n) Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Ücretli alınması Genel Merkezin onayına bağlıdır.

ÜYELİK
MADDE 6. Derneğin “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğe üye olabilir.
a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
b) Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç fotoğraf ekli, iki üyenin tanıtmasını ve sabıkası olup olmadığına ilişkin kendisinin, tanıtan üyenin ya da şube yetkililerinin imzalı açıklamasını içeren üyelik başvurusu, ilgili Şube Başkanlığı’na verilmesiyle başlar.
Başvurular, Şube Yazmanınca incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak, Genel Merkezin başvuru hakkındaki görüşünün alınması için Genel Merkez Genel Sekreterliğine gönderilir.
Genel Merkez Genel Sekreterliğince üye hakkında belirtilen görüşün Şube Yönetimine gelmesinden itibaren başvuru Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı gündemine alınır.
Şube yönetim kurulu üyelik başvurusu hakkında kabul ya da red kararı verir.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul şeklindeki kararını , Genel Merkeze gönderir ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca üye kayıt numarası ve üye kimlik kartı alması ile üye kayıt defterine kaydedilir.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir.
Tüm bu üyeliğe kabul işlemleri 30 gün içinde yapılmak zorundadır.
c) Başvuru belgesi ilgili Şubede saklanır.
Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır.
ÜYELİK ÖDENTİLERİ
MADDE 7.
a.Üyelik Ödentisi yıllık 12 YTL.-(oniki YTL) dir. (aylık bir YTL.-) Üyelik ödentisi her yılın başında peşin veya Nisan ve Eylül aylarında taksitli olarak ilgili Şubeye ödenir. Bu miktarları artırmaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Ödenti yıl sonuna dek ödenmez ise üyelik, şube yönetim kurulu kararı ile bildirimsiz olarak düşürülür.
b. Yeni Üye olanlardan giriş ödentisi (kimlik bedeli dahil) 5 YTL (beş YTL ) alınır. Üyelik başvurusunda bulunan kişi, başvuru formunu ilgili Şubeye teslim eder. Şube Yönetim Kurulunca başvurusu kabul edilen Aday Üye, giriş ödentisinin tamamını Genel Merkezin banka veya posta çeki hesabına yatırıp, alındısını ilgili Şubeye teslim ettikten sonra Şube, Aday Üyenin ödenti alındısından Genel Merkez’e göndermesi gereken bölümünü üç ay içinde Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür.
c. Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi Şubelerce yapılır.
d. Yıllık üye ödentilerinin üçte biri Genel Merkeze gönderilir.
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 8.
a) Yıllık ödenti yükünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, 31 Aralık tarihi itibarıyla Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür ve durum Genel Merkez’e bildirilerek kayıtlara geçirilir. Kaydı kapatılan kişi geçmişe dönük ödenti borçlarını ödemeden yeniden üye olamaz.
b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Bu durum Genel Merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.
c) Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle Dernek Tüzüğündeki “Kuruluş Nedeni” ne, amaca, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına aykırı çalışmalarıyla üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı davranışlara girenler, Tüzüğe aykırı tutumlarıyla Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, Dernek çalışmalarını aksatanlar, Derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar; genel ahlâk kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakları vardır.
Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler, bağlı bulunduğu Şubenin aldığı yazılı savunmalarıyla birlikte Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Yazmanlığa gönderilir. GYK, soruşturma açılmasına karar verdikten sonra dosyayı Genel Disiplin Kurulu’na iletir. Genel Disiplin Kurulu’nun en geç bir ay içinde bildireceği görüş ve kanaat ile birlikte dosya karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna iade edilir.Genel Merkez Yönetim Kurulu gereği yapılmak üzere, üye ile ilgili raporu şube yönetim kuruluna gönderir.Karar şube yönetim kurulu tarafından verilir
GYK, soruşturma açmaya yeterli bulmadığı dosyayı Genel Disiplin Kurulu’na göndermeyerek soruşturmanın genişletilmesi için Şubesi’ne geri çevirebilir ya da Şube’nin istemini reddeder.
Düşme , ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine işlenir.
Üyelikten çıkarılma kararları tüm Şubelere duyurulur. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.
ONUR ÜYELİĞİ
MADDE 9. Derneğin amaçlarının gerçeklemesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, Şube Yönetim Kurullarının ya da en az iki üyesinin önerisi üzerine Genel Yönetim Kurulu’nun 2/3 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla onur üyeliği verilir. Onur üyeleri, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onur üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulur.

BÖLÜM II
DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 10. Derneğin organları şunlardır:
Genel Merkez Organları
a) Genel Merkez Genel Kurulu
b) Genel Yönetim Kurulu
c) Genel Denetleme Kurulu
d) Genel Disiplin Kurulu
Şube Organları
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
GENEL KURUL
MADDE 11. Derneğin en büyük ve en yetkili organı olan Genel Kurul:
a) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Genel Denetleme Kurulu Üyeleri,
c) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri
d) Genel Merkeze kayıtlı Üyeler,
e) Şube Başkanları,
f ) Şube Delegelerinden oluşur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 12. Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir, Mayıs ayı içinde, hazırlanan gündemi görüşmek üzere GYK tarafından Ankara’da toplantıya çağırılır. Ayrıca GYK, Genel Denetleme Kurulu’nun ya da Genel Kurul delegelerinden beşte birinin, yasa ve tüzük kurallarına uygun gündemli-gerekçeli başvurusu üzerine, GYK tarafından, başvuru tarihinden başlayarak otuzgün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Hukuksal şekil ve içeriğe uygun olmasına karşın toplantı çağrısı yapılmazsa, Genel Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, yerel Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Şube genel kurullarının, Genel Merkez Genel Kurulu kurallarına uygun yöntemle, Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur. Aksi halde Şube, Genel Kurul’da temsil edilemez.
Şube Yönetim Kurulu’nun, yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda genel kurul, bir ay içinde, görevde kalan üyelerce veya denetleme kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı sonrasında organları seçilemeyen Şubeler kendiliğinden fesih olur.
ÇAĞRI YÖNTEMİ
MADDE 13.
Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin çizelgesi GYK, şubeler genel kuruluna katılacak üyelerin listeleri şube yönetim kurulunca düzenlenir. Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile üyelere bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve birinci fıkradaki usule uygun ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 14. ADD Genel Kurulu, katılma hakkı bulunanların yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTI YÖNTEMİ
MADDE 15. ADD Genel Kurul toplantı duyurusu, çalışma raporu çalışma dönemini içeren bilanço ve ayrıntılı gelir- gider tablosu ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce Genel Merkezin web sitesinde ilan edilir. ADD Genel Kurulu’na katılacak üyeler, GYK tarafından onaylanan çizelgedeki adlarının karşısına imza koyup, tanıtma belgesiyle birlikte çalışma ve denetleme raporlarını ve eklerini alarak toplantıya girerler. Yeterli sayının sağlandığı bir tutanakla saptanarak toplantı, Genel Başkan ya da bir MYK üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkanlık Kurulu (Divan Başkanı, Divan başkan yardımcısı ve iki yazman üye) seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Tutanaklar yazmanlarca tutulur ve Başkanlık Kurulu Üyelerince tümü imzalanır. Toplantı sonunda tutanaklar ve tüm belgeler, seçilen en yaşlı GYK üyesine teslim edilir.
Genel Kurul’da yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanlardan en az onda birinin yazılı önerisiyle istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı olup, başkası yerine ya da adına oy kullanılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Genel Merkez organlarına seçilen şube başkanları ve organ üyeleri, şube görevlerinden ayrılmak zorundadır.
Seçimlere aday gösterilen ya da aday olanların soyadı sırasına göre adları duyuru tahtasına yazılır. Genel Kurula katılan üye, bu listeden uygun gördüğü kadar adı yine Genel merkez mührüyle mühürlenmiş oy pusulalarına en çok asıl üye sayısı kadar ad yazarak oyunu kullanır. Bu yöntemde yedek üye listeye yazılmaz. Oy sıralamasına göre yedekler belirlenir.
ADD Genel Merkezi’nin mührünü taşıyan oy pusulaları yine ADD Genel Merkezi’nin mührünü taşıyan zarfların içine konularak gizli oy, açık sayım- döküm yöntemiyle seçim yapılır. Seçimin yapılması için Başkanlık Kurulu (Divan) tarafından Sandık Kurulu/ Kurulları oluşturulur. Sandık Kurulu/Kurulları, yapılan seçim sonucu sayım- dökümü ve oy pusulalarını kesinleştiren tutanağı düzenledikten sonra, oy pusulası ve sayım-döküm tutanaklarını kapalı ve mühürlü olarak koruma altına almak ve seçimi sonlandırmak üzere Başkanlık kuruluna tutanak karşılığı teslim eder ve sonuçlar genel kurula hemen duyurulur
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16. Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a)Gündemdeki konuları görüşmek, GYK ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek
ve bu Kurulları aklamak.
b )Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak.
c) İtiraz durumunda Yönetim Kurulu kararlarını kesinleştirmek,

d)GYK, Genel Denetleme Kurulu’ ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini iki yıl için seçmek.
e) Bir sonraki olağan genel kurula dek geçerli olmak üzere, üye giriş ve yıllık ödenti tutarlarını belirlemek.
f)Derneğe taşınmaz mal alınması, gereksinim duyulmayan taşınmazların satılması, ipotek etme ve ipoteği çözme, bağış yapma için GYK’ya yetki vermek.
g)Birlik ya da federasyon kurmak, bunlara üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak, uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bunların üyeliklerinden ayrılma kararı vermek.
h)Tüzük değişikliklerini gerçekleştirmek,
i)Derneğin feshine ve bu durumda Dernek mallarının nereye bırakılacağına karar vermek.
j) Yasalarda ve Tüzükte Genel Kurulca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilke kararları almak, açılacak şubeleri belirleyerek bu konuda GYK’na işlemlerin yürütülmesi için yetki vermek.
GENEL YÖNETİM KURULU VE YÜRÜTME KURULU
MADDE 17. GYK yirmi beş asıl, yirmi beş yedek üyeden oluşur. Üyeler seçilmelerinden başlayarak en geç bir hafta içinde Genel Merkez’ de en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarından gizli oy ve oy çokluğu ile Genel Başkanı, 2 Genel Başkan Yardımcısını, Genel Yazmanı (Sekreter), 3 Genel Yazman Yardımcısını, Genel Saymanı ve Genel Sayman Yardımcısını belirleyerek dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu’nu oluşturur. Ayrıca Bilim-Danışma Kurulu üyelerini seçerek, sorumlu GYK üyesini belirler.
GYK, en az ayda bir Genel Başkan’ın çağrısıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşür. Karar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Üyeliklerden boşalma durumunda ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır. Sağlık raporları ile Genel Başkan veya GYK tarafından görevlendirilenlerin dışında, özürlü bile olunsa, yıl içinde toplam üç kez toplantıya katılmayan GYK üyelerinin üyelikleri düşer.
Derneği, GYK adına Genel Başkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Genel Başkan’ın imzasıyla ya da O’nun vereceği olurla, Genel Başkan yardımcıları ya da Genel Yazmanca yapılır. Genel Başkan en çok üç kişiyi Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirebilir.
Genel Başkan, GYK ya da MYK, bir Şube Başkanını ya da bir üyeyi Dernekle ilgili belli işlerle görevlendirebilir. Genel Başkan, MYK ve Kolların da doğal başkanıdır. Dernek çalışmaları düzeni ve disiplini konularında gerekli önlemleri alır ve yetkili makamlardan Dernek adına istemde bulunabilir.
GYK, Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyelerinin görev süreleri için yürürlükteki Dernekler Yasası’nın ilgili kuralları temel alınır. Dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Genel Başkan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, GYK üye tam sayısının üçte iki oyuyla görevden alınabilir.

GENEL YÖNETİM ve MERKEZ YÜRÜTME KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 18.
A-Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek, Derneğin tüm işlemlerini yürütmek,
b) Yönetim Kurulu görev dağılımını belirlemek, ( Merkez Yürütme Kurulunu seçmek )
c) Bilim-Danışma Kurulu’nun on sekiz üyesini seçmek ve onaylamak, komisyonları ve kolları belirlemek.

d) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarını tamamlamak, Genel Kurul’a sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
e) Genel Denetleme Kurulu kararlarını uygulamak, Bilim-Danışma Kuruluyla Komisyon ve Kolların uygun bulduğu önerilerini yaşama geçirmek, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermek ve kovuşturmanın yapılması için Genel Disiplin Kuruluna dosyaları MYK eli ile iletmek,Genel Disiplin Kurulundan gelen kovuşturma sonucu ile ilgili olarak karar vermek
f) Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, MYK’ nun hazırladığı çalışma programını görüşmek, karara bağlamak, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda MYK ve Genel Başkanı yetkili kılmak, işbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi ve kuruluşları belirlemek, Tüzük değişikliği taslakları hazırlamak, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak, Genelgeler için Genel Başkana yetki vermek,
g) Dernek içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere Şube Başkanları ve Bölge toplantıları düzenlemek,
h) Şubelerin çalışmalarını MYK ya da üyeleri eliyle ya da Dernek üyeleri arasından görevlendireceği uzmanlara denetletmek, Şube Yönetim Kurullarına belli konularda görev vermek, yazılı uyarılara karşın Tüzüğe aykırı işlem ve davranışlarını sürdüren Şube Yönetim Kurulu Üyelerini (Başkan ve üyeleri birlikte ya da ayrı ayrı) kovuşturma yapılmak üzere Genel Disiplin Kurulu’na iletmek, kovuşturma üzerine verilecek rapor ile ilgili olarak karar vermek,.gerektiğinde bu işlemlerle ilgili yönetmelikler hazırlamak.
ı) Yasaların öngördüğü koşullara uyarak yurt içinde ve yurt dışında başka kuruluşlarla işbirliği yapmak, şube açılmasını önermek, şubelerin kapatılması ve kaldırılması konusunda Genel Merkez Genel Kuruluna öneri götürmek.
i) Dernek simgesini belirlemek, Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,
k)Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taşınmaz mal edinmek ve karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün başka organlara vermediği işleri gerçekleştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak.
l) Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi GYK’ na aittir. Şube Yönetim Kurulu bu yetkiyi, ancak GYK’nın onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde Şubenin yapacağı işlemle ilgili şube olarak Yönetim Kurulu üyeleri, yasalar çerçevesinde kişisel olarak sorumludurlar.
m) GYK, yurt içi ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde Temsilcilikler açabilir.
B-Genel Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Yasalara uygun biçimde Genel Kurul ve GYK kararlarını yerine getirir. Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri uygulayarak Dernek çalışmalarını yürütür.
b) Tüzüğün koyduğu ilkeler doğrultusunda Genel Yönetim Kurulunun verdiği görevler doğrultusunda derneğin yönetimini sağlar. Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Genel Başkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Genel Başkan ve Genel Yazman’ın geçici yokluğunda yardımcıları, Genel Sayman’ın geçici yokluğunda yerine Genel Sayman Yardımcısı görev yapar. Genel Yazman, Genel

Başkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar ve MYK, en az 2/3 çoğunlukla en geç iki haftada bir ve gerektiğinde toplanarak salt çoklukla karar alır. Yazışmalardan Genel Yazman, hesap işlerinden Genel Sayman sorumludur. Genel Sayman, her toplantıda, yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır. Hesap, banka işlemleri Genel Başkanın, yokluğunda Genel Yazmanın imzası da alınarak Genel Saymanın imzasıyla yapılır. Belli durumlarda Yürütme Kurulu, üyeleri arasından kimilerine yetki verebilir.
c) Temsilcilik açılmasına ilişkin başvuruları görüşleriyle birlikte GYK’na sunar.
d) Genel Kurul sonuçlarını ve Genel Yönetim Kurulu görev dağılımını otuz gün içinde Ankara Valiliği’ne bildirir.
e) Derneğin defter ve kayıtlarını tutar ve tutturur. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtir ve korur. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirir.
f) Şubelerden gelen haklarında disiplin kovuşturması açılması istemli üyeler ile ilgili dosyayı, Genel Disiplin Kurulu’na gönderir.
g) Dernek yayınlarını gerçekleştirip dağıttırır, toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleriyle öbür tüm çalışmaları yerine getirir.
GYK ve MYK, toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapabilirler.
h) Dernek adına ödül ve armağanlar, Şubeler için bu konudaki Şube Yönetim Kurulu kararının GYK’nın onanmasıyla; Genel Merkez için MYK kararının GYK’ca onanmasıyla verilir. Ödül ve armağanlar, kimlere, niçin ve nasıl verileceği yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.
GENEL DENETLEME KURULU
MADDE 19.
Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulu izleyen üç gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçer. Kurul, başkanın hazırladığı gündemi görüşmek üzere başkanı tarafından en az iki ayda bir ve gerektiği zaman toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları doğrultusunda ve Genel Merkezin akçalı işlerini denetleyerek yılda iki kez Genel Yönetim Kurulu’na gözlem raporu verir. Genel Kurula sunulacak raporu, GYK ve şubeler aracılığıyla katılacak üyelere iletir. Zorunlu durumlarda Genel Yönetim ya da Yürütme Kurulu’nun istediği şubenin hesaplarını da denetler.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
GENEL DİSİPLİN KURULU
MADDE 20. Genel Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen 7(yedi) asıl, 7(yedi) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’un bitiminden başlayarak üç gün içinde en yaşlı üyenin Başkanlığında toplanıp Başkan’ını, Başkan Yardımcısı’nı ve Yazmanını seçer.
Genel Merkez Yönetim Kurulunca hakkında kovuşturma açılan üye hakkında gerekli soruşturma , ifade alma, tanık dinleme,kanıtları inceleme işlemleri Genel Disiplin Kurulunca yapılır. İlgili üyenin yazılı savurmasının alınması şarttır.Genel Disiplin Kurulu soruşturma sonucunda disiplin cezası ya da üyelikten çıkarma şeklinde ki görüş ve kanaatini de gerekçeleri ile birlikte belirterek dosyayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.
Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Üyeliklerde boşalma durumunda sıradaki yedek üye üç gün içinde göreve çağrılır. Genel Kurul’a götürülen itirazlarda, itiraz edenden sonra, Disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır.
Genel Disiplin Kurulu, Gerekli gördüğünde olay yerinde incelemeler yaparak tanık anlatımlarına başvurabilir. Genel Başkanlık, Genel Disiplin Kurulu’nun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmalarının yerine ulaşmasına öncelik verir.
Disiplin yaptırımlarının türü, hangi eylem için hangi yaptırımın nasıl uygulanacağı, soruşturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak yönetmelikle düzenlenir.
BÖLÜM III
YARDIMCI KURULLAR
MADDE 21.
GYK kararıyla aşağıdaki Kurullar ve Kollar kurulur.
A. BİLİM-DANIŞMA KURULU
Değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar arasından seçilecek on sekiz üyeden oluşur. Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde GYK, MYK ve Genel Başkan’ın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir. Kurul, oluşmasını izleyen bir hafta içinde Genel Merkezde toplanarak Başkanını, Başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.
Bilim-Danışma Kurulu, Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını gözönünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. Kurul üyeleri Genel Kurul’a katılıp görüş açıklayabilir, ancak oy kullanamazlar. Çalışmalarına, Genel Merkez her tür olanağı sağlar, kararlarını MYK yerine getirir.
B. KÜÇÜK GENEL KURUL
GYK’nun belirleyeceği gündem gereği yılda bir kez Küçük Genel Kurul toplanır. Küçük Genel Kurula GYK Üyeleri, Genel Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Bilim-Danışma Kurulu Üyeleriyle Şube başkanları katılır. Önceki Genel Başkanlar ile onursal üyeler Küçük Genel Kurulun doğal üyesidir. Küçük Genel Kurul, başkanlık kurulunu (divanını) katılan üyeler arasından kendisi oluşturur. Aldığı kararlar öneri niteliğindedir.

C. KOLLAR
Dernekler Yasası’na uygun olarak Eğitim, Kültür-Sanat, Gençlik, Örgütlenme, Akçalı İşler, Hukuk, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Projeler ve öbür konularda gerektiğinde Kollar kurulur. Örgütlenme ve çalışmaları, GYK tarafından hazırlanacak yönerge çerçevesinde yürütülür.
D. TEMSİLCİLİK
GYK’nun kararı ile Temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, Şube veya Genel Merkez genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, görevlendirilen kişi veya kişilerce on beş gün içinde o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler en yakın Şubenin üyesidirler. Konuya ilişkin düzenleme, GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle yapılır.
E. PLATFORM OLUŞTURMA
ADD Genel Merkezi, GYK’nun alacağı kararla öbür demokratik toplum kuruluşlarıyla Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni gelecek kuşaklara aktarmak ve karşıtlarıyla mücadele etmek için platform oluşturabilir. Oluşturulan platform çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler konusunda GYK’nun görüşü alınır.
BÖLÜM IV
ŞUBELER
MADDE 22.
Şubeler, Genel Kurullarını Genel Merkez Genel Kurulu kuralları içinde yaparlar. Şubeler, Genel Merkez Genel Kurul kararıyla açılabilir. Kapatma yetkisi Genel Merkez Genel Kurulu’na aittir.
Yurt dışında Şube açılması durumunda, Genel Kurul kararından sonra, Dernek Şubesinin açılacağı ülke adresiyle Şube kurucularının adlarının Ankara Valiliği’ne bildirilmesi gerekir.
a) Dernek Şubesinin açılması istenen yerleşim yerlerinde oturan yedi kişinin başvurması üzerine, Genel Yazmanlıkça yararlılık konusunda yapılan incelemenin Genel Yönetim Kurulu’nda olumlu karşılanması durumunda, Şube kurulması için Kurucu Kurul oluşturulur. Kurucu Kurul, Genel Merkezce izlenir ve denetlenir.
b) Kurucu Kurul, kendi arasında Başkanını, Başkan Yardımcısını, Yazmanını ve Saymanını belirleyerek çalışmalarına başlar. Altı ay içinde ilk genel kurulunu düzenleyerek Şube organlarının seçimini gerçekleştirir.
c) Şube Yönetim Kurulları, üye sayısının beş yüzün altında olması durumunda yedi, beş yüzden çok olması durumunda dokuz kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek de seçilir. Şube yönetim kurulu oluştuğunda, uygulanabilir nitelikte bir çalışma programını üç ay içinde hazırlayarak Genel Merkezin onayına sunar.
d) Bir üye, ancak bir şubeye üye olur. Şube değiştirme istemi, Şube yönetim kurulu kararı ile olur ve Genel Sekreterliğe bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer.
e) Şube genel kurulları, Genel Merkez, Genel Kurulundan en az iki ay önceden bitirilir. Şube genel kurulları, üyeliği kabul edilmiş üyelerin katılımıyla yapılır. Şube Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile Genel Kurul Delegeleri seçilir. Seçim sonuçları, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde illerde valiliğe, ilçe ve beldelerde kaymakamlığa bildirilir. Bu amaçla, Genel Kurulu izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak Şube Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı seçer. Şubeler, yedi kişiden oluşan Bilim-Danışma Kurullarıyla, Genel Merkezi örnek alarak Kollar oluşturabilirler.

f) Şubelerde üç asıl, üç yedek üyeden oluşan Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman sanlarıyla çalışan Denetleme ve Disiplin Kurulları ayrı ayrı oluşturulur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun istemi üzerine, savunmalarını aldıktan sonra üyelere Uyarma ve Kınama cezası verebilir. Üyelikten çıkarma cezasının öngörülmesi durumunda ise, gerekçeli kararı ile birlikte dosyayı, karara bağlanması için Yönetim Kuruluna sunar.
Denetleme Kurulu, Şubenin gelir giderleri, bunlarla ilgili defterleri ve üyelik düzeni ile tüm çalışmaları konusunda gereken denetlemeyi yaparak Şube Yönetim Kurulu ile Şube Genel Kuruluna rapor sunar.
g) Şube Başkanlarıyla Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri, dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler.
Şube Organ, Kurul ve Kollarının çalışmalarında, Genel Merkez Organ, Kurul ve Kollarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.
Şubeler; dört ayda bir yapacakları genel üye toplantısıyla çalışmaları, önemli kararları, üyeleri, akçalı durumları hakkında, görevli Genel Yönetim Kurulu Üyesine veya Genel Merkeze rapor sunarlar. Şubeler, Genel Kurul toplantılarını, en az on beş gün önceden Genel Merkeze yazıyla bildirirler. Toplantı sonuçlarını da en geç üç gün içinde, tutanak örneği ile aldıkları kararları Genel Merkeze iletirler.
h) Şube Genel Kurullarında; aidatını ödemiş olan üye sayısına göre; elli üyeye dek bir, yüz üyeye dek iki, iki yüz üyeye dek üç, üç yüz üyeye dek dört, dört yüz üyeye dek beş, beş yüz üyeye dek altı, sonra gelen her yüz elli üye için bir olmak üzere, Genel Kurul Delegeleri seçilir. Şube Başkanları, Genel Kurul Delegelerinin de başkanıdır ve doğal delegedir.
.Şubelerce seçilen son genel kurul delegeleri, Genel Merkez Genel Kurulu katılanlar (hazirun) listesinde yer alırlar.
ı) Şubelerce çıkarılacak yayınların yasal sorumluları, Genel Merkeze önceden bildirilerek, yazılı onay alınır.
Şubeler, yapacakları yatırım ya da alacakları taşınmaz mallar konusunda Genel Merkezin olurunu almak zorundadırlar.
i) Genel Merkez Yönetim Kurulu, inceleme ve denetleme sonucu Tüzüğe aykırı tutumları saptanan Şube organlarını oluşturan üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması kararı vererek Genel Disiplin Kuruluna gönderir.
GYK, soruşturma sonunda şube organlarını oluşturan üyeler hakkında Genel Disiplin Kurulundan gelen dosya üzerine kararını vererek, gerekçeli kararını Şubenin Olağanüstü Genel Kuruluna sunar.
Olağanüstü Genel Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaz ve yasal organlar oluşturulamaz ise Dernekler Yasası kurallarına göre işlem yapılarak Şube kapatılır. Mal varlıkları, GYK kararıyla, uygun görülecek bir Şubeye aktarılır.
k) Şubelerin yurt içinde ve yurt dışında kuruluşu, çalışmalarının veya Genel Merkezle ilişkilerinin ayrıntıları, Dernekler Yasası ile Tüzük kuralları gözetilerek GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
l) Özürlü ya da özürsüz yıl içinde toplam on kez veya ardarda özürsüz olarak üç kez Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

BÖLÜM V
GENEL KURALLAR
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 23
Derneğin gelir kaynakları şunlardır :
a) Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti,
b) Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,
c) Mal varlıklarından elde edilen gelirler ,
d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,
e) Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar.
f) Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.
g) Atatürkçü düşünceye bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan mal ya da para yardımları ve bağışlar.
Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.
Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. Şubelere gelen yurt dışı kaynaklı mal ya da para yardımları, MYK’nun onayı ile kabul edilebilir.
DEFTER ve KAYITLAR
MADDE 24
Defter tutma yöntemleri :
Dernekte, işletme hesabı ilkesine göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda, izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço temeline göre defter tutulur. Bilanço temeline geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen sınırın altına düşülürse, izleyen yıldan başlayarak işletme hesabına dönülebilir. Yukarda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın GYK (Şubelerde Yönetim Kurulu) kararı ile bilanço temeline göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Yasası kurallarına göre defter tutulur. Bilanço temelinde işletme hesabına dönülmesi durumunda, kapanış bilançosundaki değerler işletme defterine yansıtılır ve işletme defterinde izlenemeyen ve yıl içinde hareket gören varlıklar ve kaynaklar ayrıca bir defterde izlenir. Yıl sonunda derneğin etkinliklerini, gelir ve giderlerini gösteren bir bildirim mülki idare amirliğine Nisan ayının sonuna dek verilir.
BÖLÜM VI
SON KURALLAR
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve BOŞLUKLARI
MADDE 25.
Dernek Tüzüğü, Genel Merkez Genel Kurulu’na katılanların üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilir. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda yürürlükte olan Dernekler Yasası ile Medeni Yasa’nın ilgili kuralları uygulanır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI
MADDE 26. Derneğin feshine Genel Kurul’a katılanların üçteikisinin oyuyla karar verilir. Bu durumda malların nereye bırakılacağı da fesih kararında belli edilir.Böyle bir karar alınmışsa Derneğin mal varlığı, amaç yönünden en yakın olan kuruluşa bırakılır.

KURUCULAR
MADDE 27. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir :
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
Prof. Dr. Nusret FİŞEK
Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL
Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
M. Rauf INAN
Prof. Dr. Lütfü DURAN
Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
Celil GÜRKAN
Prof. Dr. Cahit TALAS
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
Prof. Dr. Hicri FİŞEK
Kâzım YENİCE
Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
İhsan TOPALOĞLU
Sami N. ÖZERDİM
Bedri KORAMAN
Prof. Dr. Muammer AKSOY
Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
Doç. Dr .Anıl ÇEÇEN
Lerzan AKYOLLU
Gürbüz D. TÜFEKÇİ
Hayri BALTA
Mustafa COŞTUROĞLU
Jale Candan GÜNAY
Dr. Ziya TİNEL
Rüştü ÖZAL
Doç. Dr. Fazıl SAĞLAM
Nermin ÖZTUŞ
Sabiha ERİŞ
Süheylâ KAYMAZ
Mualla GÖKHAN
Dr . A. Cengiz BÜKER
Prof. Dr . Özer OZANKAYA
M. Suphi GÜRSOYTRAK
Ârif ÇAVDAR
Sacit SOMEL
Prof. Dr. S. Çetin ÖZOĞLU
Ayyuk ERENBERK
Tuncay DEMİRHAN
Hüseyin EMRE
Selahattin CANBAY
Arslan KAYA
Fahrettin TELSEREN
Hayri OSMANOĞLU
Hüseyin Avni GÜLER
N. İlter ERTUĞRUL
Mehmet ALDAN
Süreyya ŞEHİDOĞLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır : Prof. Dr. Fehmi YAVUZ Prof. Dr. Bahri SAVCI Prof. Dr. Münci KAPANÎ
KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN
MADDE 28. Çalışmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaşçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu Başkanı; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU da Derneğin Onursal Başkanıdır .

GEÇİCİ MADDE
Madde 1.
Derneğin ilgili kurullarınca çıkarılmış olan yönetmelik ve düzenlemeler iki ay içinde yeni tüzüğe uygun duruma getirilir.
NOT :
Derneğin kuruluşu, ilk Tüzüğü’nün onandığının, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın 30.11.1989 günlü, 06-35-170/320663 sayılı yazılı bildirimiyle gerçekleşmiştir.
Tüzük değişikliği ilk kez 06.03.1999 günlü olağanüstü Genel Kurul’da yapılmıştır.
Tüzük değişikliği ikinci kez 11.06.2000 olağan 6. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığının 28.07.2000 günlü Onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 08.08.2000 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D(2)06.35.170/2000-14028 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
Tüzük değişikliği üçüncü kez 02.06.2002 olağan 7. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığı’nın 28.08.2002 günlü onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.08.2002 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/11182-1369 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
Tüzük değişikliği dördüncü kez 21.03.2004 olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.05.2004 gün ve 90/800 sayılı onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 06.05.2004 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/04-15545 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
Tüzük değişikliği beşinci kez 12-13.06.2004 olağan 8. Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.08.2004 gün ve B054VLK4060100. 06.035.170/1897-2032 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
Tüzük değişikliği altıncı kez 13.11.2005 olağanüstü genel kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Kasım 2006 tarih ve B.05.04VLK.4.06.08.00 06-35-170/06-19381-2998 sayılı onayı ile bildirilmiştir.

Maalesef!
Yorumlara kapalıdır.